Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MOTORCYCLES UNITED B.V. – B2B

Motorcycles United B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met haar statutaire zetel in Assen en kantoorhoudende te (9731 AW) Groningen aan de Beckerweg 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66291887 ("MCU"). MCU is actief op de (groothandels)markt voor vervangingsonderdelen voor motorfietsen, bromfietsen en auto's, waaronder tevens de import en export van voornoemde onderdelen moet worden begrepen.
 

1.              Definities

1.1.          In deze Algemene Leveringsvoorwaarden moet aan woorden en begrippen met een hoofdletter de volgende betekenis worden toegekend:
a.       Afnemer: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of een bedrijf;
b.            Algemene Leveringsvoorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop en levering van Producten en diensten aan Afnemers;
c.        MCU: de besloten vennootschap Motorcycles United B.V., gebruiker van deze Algemene Leveringsvoorwaarden;
d.       Dag: kalenderdag;
e.       Product: ieder product dat door MCU te koop wordt aangeboden, verkocht en wordt geleverd, waaronder ook begrepen een Elektronicaproduct en/of een Fijnmechanicaproduct;
f.         Elektronicaproduct: Producten waarvan de werking geschiedt met behulp van elektronische stromen en/of elektromagnetische velden;
g.       Fijnmechanicaproduct: precies geproduceerde mechanische Producten, al dan niet met meet- en/of controlemechanismen en/of aangestuurd door elektronische stromen en/of elektromagnetische velden;
h.       Sealing: transparante plastic en/of kunststof bescherming en/of verpakking;
i.         Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden die gelden voor het bezoek en gebruik maken van de Website zoals te raadplegen op de Website;
j.         Website: www.motorcyclesunited.eu van waar het mogelijk is elektronisch met MCU te communiceren en Producten en Productgegevens te bekijken, Producten te kopen, bestelinformatie in te zien.

2.              Communicatie

2.1.          De tussen MCU en de Afnemer te voeren communicatie geschiedt bij voorkeur online, waarbij de Afnemer door in te loggen op de Website gebruik kan maken het aldaar duidelijk omschreven support email systeem of telefonisch tijdens reguliere openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur via telefoonnummer +31 (085) 0606065 of via email: [email protected]
2.2.          De door MCU opgeslagen elektronische bestanden van enige communicatie tussen MCU en de Afnemer gelden als dwingend bewijs, behoudens door de Afnemer te leveren tegenbewijs.
2.3.          De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van door de Afnemer aan MCU verstrekte gegevens en contactgegevens. Indien deze gegevens door MCU niet of niet volledig en/of anderszins foutief of  onbruikbaar worden ontvangen komt dit voor risico van de Afnemer.

3.              Toepasselijkheid

3.1.          Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere offerte en/of uiting van MCU en elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen MCU en de Afnemer.
3.2.          Toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoop- of leveringsvoorwaarden en/of branchevoorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3.          Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3.4.          Indien enige bepaling uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden onverminderd van kracht blijven. MCU en de Afnemer zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

4.              Aanbod Producten

4.1.          Iedere aanbieding, aanbod, offerte en/of uiting van MCU is steeds vrijblijvend en enkel geldig zolang de voorraad strekt.
4.2.          De door MCU aangeboden Producten worden duidelijk omschreven onder vermelding van artikelnummer en voor zover beschikbaar (fabrieks-) en model specifieke gegevens om de geschiktheid, en mede ter vergelijking en/of vervanging van enig ander product en/of onderdeel van enig samengesteld Product, te kunnen beoordelen.
4.3.          MCU besteedt de grootst mogelijk zorg aan de informatie op haar Website. Afbeeldingen van Producten zijn een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden Producten. Echter kan MCU de juistheid van de informatie en afbeeldingen niet garanderen. MCU kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van kennelijke vergissingen en/of fouten. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten van MCU binden MCU niet.
4.4.          Alle door MCU verstrekte en/of gepubliceerde maten, gegevens, afbeeldingen, catalogi, prijscouranten, websites, offertes, NEN-normeringen en/of normalisatiebladen is steeds bij benadering, tenzij MCU daarbij uitdrukkelijk anders vermeldt.
4.5.          Geringe afwijkingen van de geleverde Producten die technisch onvermijdelijk zijn, dan wel in het handelsverkeer als algemeen aanvaard beschouwd worden, kunnen geen grond opleveren voor ontbinding van een overeenkomst.

5.              Prijzen en prijswijzigingen

5.1.          Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen zijn in euro's en exclusief belasting (BTW) en andere heffingen die mogelijke van overheidswege worden opgelegd.
5.2.          De op de Website vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden herzien indien MCU dat wenselijk acht. MCU behoudt zich expliciet het recht voor haar prijzen te wijzigen indien dit het gevolg is van een stijging van kostprijsfactoren, belastingen en andere overheids- heffingen en wijzigingen in de valutakoersen.

6.              Betalingscondities en eigendomsvoorbehoud

6.1.          Alle door de Afnemer aan MCU verschuldigde betalingen dienen in euro’s te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
6.2.          De Afnemer is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en/of tot verrekening van het door de Afnemer aan MCU verschuldigde uit welke hoofde dan ook.
6.3.          Indien de Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig voldoet, is de Afnemer, zonder dat daarvoor een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het volledig openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in de zin van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd vanaf datum waarop de betaling opeisbaar werd tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de Afnemer na ingebrekestelling niet overgaat tot betaling van de (het) verschuldigde bedrag(-en), is MCU gerechtigd de vordering(en) ter incasso over te dragen aan een derde en is de Afnemer gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten, die worden vastgesteld op 15 % over de hoofdsom, met een minimum van € 250,00, alsmede tot vergoeding van alle door MCU te maken kosten van juridische en deskundige bijstand en proceskosten.
6.4.          Al hetgeen de Afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en/of buitengerechtelijke kosten alsmede gerechtelijke (invorderings-)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
6.5.          MCU behoudt zich het eigendomsrecht voor op alle door haar geleverde of te leveren Producten tot op het moment van volledige betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen uit hoofde van bestaande of toekomstige (koop)overeenkomsten tussen MCU en de Afnemer betreffende door MCU aan de Afnemer geleverde of te leveren Producten of krachtens zodanige overeenkomsten (tevens) ten behoeve van de Afnemer verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van bestaande of toekomstige vorderingen van MCU jegens de Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
6.6.          De Afnemer is bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te vervreemden voor zover dit plaatsvindt binnen het kader van de normale bedrijfsuitoefening. Deze bevoegdheid vervalt van rechtswege op het moment dat de Afnemer tekortschiet in de voldoening van vorderingen waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt en/of indien aan de Afnemer voorlopige surseance van betaling wordt verleend of het faillissement van de Afnemer is aangevraagd, alsmede in het geval dat MCU de Afnemer deze bevoegdheid expliciet ontzegd.
6.7.          De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren of een derde enig ander recht daarop te verlenen zolang het eigendom van de afgeleverde Producten niet is overgegaan op de Afnemer.
6.8.          De Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van MCU te bewaren en deze Producten niet te ontdoen van originele verpakking en eventuele Sealing, tenzij dit nodig is om de werking van het Product te testen.
6.9.          MCU is gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen indien de Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen of MCU goede gronden heeft om aan te nemen dat de Afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. Nadat MCU de betreffende Producten heeft teruggenomen, zal zij de Afnemer crediteren voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs verminderd met eventueel daarop ontvangen bonussen en kortingen, alsmede de kosten die de terugname met zich meebrengen.
6.10.       Zolang de Afnemer de door MCU geleverde Producten niet (volledig) heeft betaald en deze betaling opeisbaar is kan MCU, niettegenstaande enig ander haar toekomend recht, haar retentierecht uitoefenen op al hetgeen MCU voor de Afnemer onder zich heeft.

7.              Beschikbaarheid en Levering

7.1.          Door MCU vermelde leveringstermijnen worden vastgesteld op grond van de gegevens die op het moment van de bestelling bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen gelden steeds als streefdata en zijn nimmer fatale termijnen. MCU spant zich er redelijkerwijs voor in de leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen, maar is niet gebonden aan een leveringsdatum. Dat geldt ook indien die leveringstermijn vanwege buiten haar macht of controle gelegen omstandigheden niet gehaald kan worden.
7.2.          Als plaats van levering geldt het adres dat de Afnemer aan MCU bekend heeft gemaakt. Het risico ter zake beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij MCU tot het moment van bezorging op het door de Afnemer verstrekte afleveradres en zijn daarna voor het risico van de Afnemer of diens vertegenwoordiger.
7.3.          De Afnemer is verplicht de gekochte Producten bij fysieke aanbieding af te nemen. Indien de Afnemer afname weigert en/of afname anderszins frustreert worden de Producten gedurende een termijn van 7 dagen voor rekening en risico van de Afnemer opgeslagen. Na deze termijn kan MCU, zonder dat MCU aansprakelijk is voor enige gemaakte kosten en/of door de Afnemer geleden schade, de overeenkomst ontbinden.
7.4.          De Afnemer zal ieder door MCU geleverd Product op eigen kosten inspecteren en zal MCU binnen vijf (5) dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte stellen van:
a.       ieder gebrek en de aard daarvan dat de Afnemer heeft ontdekt in of aan de geleverde Producten;
b.       een tekort in het aantal geleverde Producten;
bij gebreke van een dergelijke schriftelijke kennisgeving worden de door MCU geleverde Producten geacht te voldoen aan de overeenkomst en de verwachtingen van de Afnemer.
7.5.          MCU heeft het recht om leveringen te annuleren of uit te stellen of om het geleverde aantal te verminderen, bijvoorbeeld als MCU wordt verhinderd of belemmerd of vertraagd in de levering via de normale route of middelen door omstandigheden buiten haar macht, inclusief maar niet beperkt tot verstoringen bij een leverancier, stakingen en ongevallen. MCU is niet aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade, lasten of uitgaven van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit of veroorzaakt worden door dergelijke omstandigheden.

8.              Conformiteit en garantie

8.1.          MCU spant zich ervoor in dat de aangeboden Producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties alsmede aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, met inachtneming van de in redelijkheid aan de Producten te relateren technische maatstaven van duurzaamheid en veiligheid en milieunormen naar gelang van het productiejaar en productietijdstip van de Producten.
8.2.          De toepasselijkheid van de wettelijke garantieregeling en non-conformiteitsregeling van afdeling 2 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8.3.          In alle gevallen waarvoor garantie op de Producten geldt strekt deze nimmer verder dan de voor het betreffende Product geldende fabrieksgarantie. Elke vorm van garantie vervalt bij onzorgvuldig, verkeerd of ander dan normaal gebruik van de geleverde Producten.

9.              Ontbinding en informatieplicht

9.1.          MCU heeft het recht iedere overeenkomst met de Afnemer te ontbinden op het tijdstip waarop de Afnemer in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd, of door beslaglegging geheel of gedeeltelijk de beschikking over zijn vermogen verliest.
9.2.          De Afnemer is verplicht MCU op de kortst mogelijke termijn in kennis te stellen van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid, terwijl de Afnemer tevens verplicht is de bewindvoerder of curator of deurwaarder onverwijld in kennis te stellen van het door MCU gemaakte eigendomsvoorbehoud.

10.           Aansprakelijkheid

10.1.       De enige remedie voor een Afnemer vanwege een gebrekkig Product is beperkt tot het kosteloos vervangen of repareren van dat Product. 
10.2.       MCU is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade van de Afnemer (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: gederfde omzet en winst, gemiste bedrijfskansen, verlies van gegevens, schade van derden) verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik door de Afnemer van de door MCU geleverde Producten.
10.3.       De aansprakelijkheid van MCU voor schade jegens de Afnemer uit welke hoofde dan ook, is in alle gevallen per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het daadwerkelijk door de Afnemer aan MCU betaalde factuurbedrag voor het betreffende Product uit hoofde van de overeenkomst inclusief verzendkosten en in ieder geval tot hetgeen een verzekeraar in een voorkomend geval uitkeert (vermeerderd met het eigen risico van MCU).
10.4.       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer het gebrek en de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij MCU meldt, maar uiterlijk binnen twee maanden nadat de schade is ontstaan of de schade en/of het gebrek had kunnen worden ontdekt. Eventuele aanspraken dient de Afnemer zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan bij MCU in te dienen. Iedere vordering, waaronder de vordering tot schadevergoeding, vervalt door het enkele verloop van 6 maanden na het ontdekken van de schade of gebrek danwel 6 maanden maanden nadat het redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt.
10.5.       Niets in de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen MCU en de Afnemer of deze Algemene Leveringsvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van MCU uit, of beperkt deze, indien die het gevolg is van:
a.       Fraude
b.       opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van MCU;
c.        Aansprakelijkheid voor schade aan personen of zaken op grond van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, zulks met inachtneming van de geldende normen ten aanzien van (de eigenschappen van) verouderde Producten en het productiemoment.

11.           Overmacht

11.1.       In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat indien en voor zover sprake is van overmacht MCU niet gehouden kan worden haar verplichtingen jegens de Afnemer na te komen en/of is MCU gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.
11.2.       In aanvulling op artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek wordt onder overmacht verstaan alle van buiten komende oorzaken waardoor MCU niet in staat is de verplichtingen uit de overeenkomst (op afstand) (tijdig) na te komen. Daaronder worden begrepen, maar niet beperkt tot, stakingen bij derden en/of leveranciers van MCU, storing van internet of telecommunicatie- faciliteiten en/of stagnatie van levering bij toeleveranciers of andere ingeschakelde derden alsmede oorzaken door overheidsmaatregelen.
11.3.       Indien een overmacht situatie langer dan 90 dagen duurt heeft MCU het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder MCU schadeplichtig jegens de Afnemer zal zijn.

12.           Gebruik (inlog)codes

12.1.       Indien bij het aangaan van de overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer, data- of telecommunicatiefaciliteiten is MCU gerechtigd de Afnemer toegang- of registratiecodes toe te wijzen. De verantwoordelijkheid voor gebruikmaking van deze codes ligt uitsluitend bij de Afnemer. MCU is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten, als gevolg van onbevoegd gebruik of misbruik bij de Afnemer van de toegang- of registratiecodes.

13.           Gegevensbescherming

13.1.       MCU verwerkt de verstrekte persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomt en in overeenstemming met haar privacy verklaring, welke is na te lezen op https://www.motorcyclesunited.eu/nl/service/privacy-policy/.

14.           Toepasselijk recht

14.1.       Op deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de levering van Producten en iedere daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2.       Alle geschillen, voortvloeiende uit deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de levering van Producten en iedere daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomst aanbiedingen of overeenkomsten, zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank te Noord-Nederland
14.3.       Toepasselijkheid van het verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 (Weens koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15.           Gebruiksvoorwaarden

15.1.       De voorwaarden voor het gebruik van de Website van MCU gelden voor iedere bezoeker van de Website waaronder de Afnemer die een bestelling via de Website plaatst. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op:(https://www.motorcyclesunited.eu/nl/service/general-terms-conditions/)

16.           Algemeen

16.1.       Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan ook Engelse, Franse en Duitse versies. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, is de Nederlandse tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden prevalerend en steeds bepalend voor de uitleg van de in de Engelse, Franse en Duitse taal voorkomende bepalingen.